1.

POLITYKA PRYWATNOŚĆI WWW.GAMRAT.PL


Niniejszy dokument przedstawia zasady informowania Użytkowników serwisu internetowego „Gamrat” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108, KRS 0000091367, NIP 685-000-50-56, REGON 370326019.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi wymaganymi aktami prawnymi.

Zapewniamy, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sytuacji, na podstawie:

– udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– zawartej umowy w celu wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ut. 1 lit. b RODO,

– realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w zakresie obowiązków księgowych i podatkowych,

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych w razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i „cookies”. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez podanie informacji dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w formularzach,

– poprzez automatyczne gromadzenie plików „cookies”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Serwis odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.

2.

PLIKI COOKIES


Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. www.gamrat.pl do ich preferencji.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

„Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Gamrat” S.A. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:

– „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

– pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej, w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w pamięci swojego komputera.

3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe pozostawione w serwisie to dane, które zgodnie z przepisami zawartymi w RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, są szczególnie chronione.

W celu należytej ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Tomasz Cygan. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w „Gamrat” S. A. można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: inspektor@gamrat.com.pl.

Użytkownik Serwisu jest informowany o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe, ich zakresie oraz o przysługujących mu w tym względzie uprawnieniach. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu są podawane dobrowolnie, za wyjątkiem danych, których przetwarzania jest wymagane przez przepisy prawa.

Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe, ma w dowolnym momencie prawo do wglądu, modyfikacji, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnąć zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania).

Dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa.

W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mają także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy „Gamrat” S.A., w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od sytuacji, przez czas niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego, przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.gamrat.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

.

.

.