Aktionärsstruktur


UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM


Uwaga!
Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 5 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień 6 marca 2020 r. (w zaokrągleniu do 1%).