Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat Gamrat SA wg stanu na 1 czerwca 2022 r.


Uwaga!
Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 4 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień  1 czerwca 2022 r. (w zaokrągleniu do 1%).