Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat Gamrat SA wg stanu na 5 września 2023 r.

Uwaga!
Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 5 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień 5 września 2023 r. (w zaokrągleniu do 1%).