Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat „Gamrat” S.A wg stanu na 6 marca 2020 r.


UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM


Uwaga!
 

1. Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 5 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień 6 marca 2020 r. (w zaokrągleniu do 1%).

2. W dniu 20 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A. podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę (umorzenie obejmuje łącznie 835 443 akcje) oraz Uchwałę nr 17 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu (dotyczy obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 7 293 417,39 zł, tj. z kwoty 65.640.765,24 do kwoty 58.347.347,85 zł)

 

Nowy wykres, obrazujący stan Akcjonariatu Spółki po ww. umorzeniu  akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, zostanie opublikowany z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.