Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat „Gamrat” S.A. wg stanu na 13 grudnia 2021 r.


UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM

Uwaga!
Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 5 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień 13 grudnia 2021 r. (w zaokrągleniu do 1%).