Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat „Gamrat” S.A wg stanu na 6 października 2020 r.


UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM

Uwaga!
Wykres obrazuje udział w kapitale akcyjnym Akcjonariuszy posiadających 5 i więcej % akcji Spółki wg stanu na dzień 6 października 2020 r. (w zaokrągleniu do 1%).