Aktualności


Categories Aktualności
22 lip 2017

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło  ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle w dniu 31 maja 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 12.531.646,50 zł  tj. 1,50  zł na jedną akcję.
 2. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały będą akcje Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku (dzień dywidendy) tzn. w dniu 3 lipca 2017 roku będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki lub w dniu 3 lipca 2017 r. będą posiadaczami akcji na okaziciela.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016  na dzień 19 lipca 2017 roku (dzień wypłaty dywidendy).

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 19 lipca 2017 r. w następujący sposób:

 1. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze wraz z załączonym odpisem aktualnym z ww. Rejestru.
 2. Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki – przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu dyspozycji wg udostępnionego poniżej wzoru dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych. Dokumenty dyspozycji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy  będących aktualnie pracownikami Spółki przygotuje Spółka.
 3. Dla pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym  m.in. dla emerytów i rencistów) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w kasie Spółki, po złożeniu dyspozycji wg udostępnionego poniżej  wzoru „Dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych”. Dla akcjonariuszy – osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego, którzy zgłoszą się do Spółki osobiście (lub będą działać przez pełnomocnika) dokumenty dyspozycji wypłaty dywidendy przygotuje Spółka i będą one oczekiwały w siedzibie Spółki. Pozostali uprawnieni akcjonariusze mogą pobrać formularz wypłaty dywidendy dla osób fizycznych z niniejszej strony z linku poniżej.
 4. Podpisanie dyspozycji wypłaty dywidendy, składanej bezpośrednio w Spółce przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub jego pełnomocnika, następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki (dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki).
 5. Dyspozycja wypłaty dywidendy przesyłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.
 6. W odniesieniu do akcjonariuszy – osób fizycznych, wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 4 i 5 powyżej.
 7. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne (skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane).
 8. Akcjonariusze – osoby fizyczne otrzymują dywidendę w kwocie netto, gdyż od należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.
 9. W odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej kwestia opodatkowania zależna jest od ich indywidualnego statusu jako podatnika.

Załącznik nr 1 – Dyspozycja wypłaty dywidendy dla osób fizycznych – formularz do pobrania
Formularz „Dyspozycja  wypłaty dywidendy dla osób fizycznych” można również pobrać w siedzibie Spółki

Odbiór dywidendy osobiście przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
W celu osobistego odbioru dywidendy akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu „Gamrat” S.A. w Jaśle przy  ul. Mickiewicza 108 w dni robocze  począwszy od dnia 19 lipca 2017 r. z dokumentem tożsamości w godz. 8.00 – 15.00. Wypłata dywidendy w gotówce w kasie zakładowej możliwa będzie w dni robocze w godzinach otwarcia kasy tj. w godz. 12.00 – 13.00.

Odbiór dywidendy przez pełnomocnika
Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.W przypadku, gdy osobista obecność Akcjonariusza celem odbioru dywidendy nie jest możliwa w siedzibie Spółki, odbioru dywidendy można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza)  lub w formie aktu notarialnego.Wymóg notarialnego poświadczenia podpisu nie dotyczy pełnomocnictwa do odbioru dywidendy udzielanego jednemu ze współwłaścicieli akcji  przez pozostałych współwłaścicieli, które może być sporządzone i podpisane w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108 bez opłat, w obecności upoważnionego pracownika Spółki – bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu.Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa  lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa, przetłumaczony na  język polski przez tłumacza przysięgłego, winien być dołączony do pełnomocnictwa.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do odbioru dywidendy – formularz do pobrania
Formularz pełnomocnictwa można również pobrać w siedzibie Spółki

Odbiór dywidendy przez współwłaścicieli akcji
Akcjonariusze współuprawnieni z akcji (współwłaściciele akcji) celem odbioru dywidendy, działając zgodnie z art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych, winni ustanowić wspólnego przedstawiciela. Współwłaściciele akcji ustanawiają wspólnego przedstawiciela poprzez udzielnie pełnomocnictw osobie wybranej spośród siebie. Ww. pełnomocnictwa muszą udzielić wszyscy współwłaściciele akcji z wyjątkiem wybranego wspólnego przedstawiciela.Pełnomocnictwo do odbioru dywidendy, udzielane jednemu ze współwłaścicieli akcji przez pozostałych współwłaścicieli, może zostać sporządzone i podpisane w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108 w obecności upoważnionego pracownika Spółki – bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu. Umocowany w powyższy sposób wspólny przedstawiciel współwłaścicieli akcji w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy.Jeżeli ww. pełnomocnictwa są sporządzane poza siedzibą Spółki i bez udziału upoważnionego pracownika Spółki, to muszą one zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza (współwłaściciela akcji) poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza)  lub w formie aktu notarialnego.  Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do odbioru dywidendy – współwłasność akcji – formularz do pobrania
Formularz pełnomocnictwa można również pobrać w siedzibie Spółki

Odbiór dywidendy w imieniu akcjonariusza niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego
Odbioru dywidendy w imieniu niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun lub kurator, po przedstawieniu oryginału stosownego postanowienia sądu opiekuńczego. Uwierzytelnioną przez pracownika Spółki kserokopię ww. postanowienia sądu  załącza się do akt pod dyspozycję wypłaty dywidendy.

Postępowanie dotyczące wypłaty dywidendy w przypadku, gdy akcjonariusz wpisany do Księgi Akcyjnej na dzień 3 lipca  2017 r. lub posiadający akcje na okaziciela w dniu 3 lipca  2017 r. nie dożyje do dnia wypłaty dywidendy.

 1. Dywidenda po zmarłym akcjonariuszu, który był wpisany do Księgi Akcyjnej na dzień 3 lipca 2017 r., przysługuje jego spadkobiercom.
 2. Spadkobierca lub spadkobiercy, którzy zgłoszą się w sprawie odbioru dywidendy, powinni przedstawić oryginał postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sądowe poświadczenie dziedziczenia na postawie testamentu lub dokument notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
 3. Z okazanego dokumentu, o którym mowa w pkt 2, pracownik Spółki sporządza kserokopię, potwierdza ją za zgodność z oryginałem i dołącza do  dyspozycji wypłaty dywidendy przygotowanej dla zmarłego akcjonariusza. Oryginał ww. dokumentu zwraca się spadkobiercy.
 4. Jeżeli jest jeden spadkobierca i posiada dokument, o którym mowa wyżej, to sporządza się dla niego dyspozycję wypłaty dywidendy wg danych  z dokumentu tożsamości i uzyskanych od tej osoby danych dot. nr rachunku bankowego – jeżeli dyspozycja dotyczy przelania dywidendy na wskazane konto lub potwierdza się dyspozycję wypłaty dywidendy i kieruje uprawnionego do kasy zakładowej.
 5. W przypadku kilku spadkobierców (współwłaścicieli akcji), gdy mają oni sprawy spadkowe prawomocnie załatwione, muszą oni wszyscy wskazać wyznaczonego wspólnie przez siebie przedstawiciela poprzez udzielenie mu pełnomocnictw (na drukach przygotowanych przez Spółkę), podpisać je w obecności upoważnionego pracownika Spółki (bezpłatnie) lub u notariusza (notarialne poświadczenie podpisu). Tylko dla wyznaczonego przedstawiciela sporządza się dyspozycję wypłaty dywidendy wg danych z dokumentu tożsamości i uzyskanych od tej osoby danych dot. nr rachunku bankowego – jeżeli dyspozycja dotyczy przelania dywidendy na wskazane konto lub potwierdza się dyspozycję i kieruje uprawnionego do kasy zakładowej. Do ww. dyspozycji podłącza się ww. pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych spadkobierców (współwłaścicieli akcji) oraz przygotowaną uprzednio dyspozycję wypłaty dywidendy dla zmarłego akcjonariusza.

Wypłata dywidendy  dla posiadaczy akcji na okaziciela
Uprawnionymi do dywidendy z akcji na okaziciela są akcjonariusze, którzy w  byli posiadaczami tych akcji dniu 3 lipca  2017 r.
Posiadacz akcji na okaziciela winien wykazać, iż posiadał  akcje na okaziciela  w dniu dywidendy tj. 3 lipca  2017 r. Powyższej czynności można dokonać w następujący sposób:

 1. Stawić się w Spółce  w dniu 3 lipca  2017 r.  i okazać posiadane dokumenty akcji na okaziciela, dowód tożsamości oraz złożyć „Oświadczenie i dyspozycję wypłaty dywidendy” wg wzoru zamieszczonego w linku poniżej
  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia i dyspozycji wypłaty dywidendy dla posiadacza akcji na okaziciela dla osób fizycznych – formularz do pobrania
  Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia i dyspozycji wypłaty dywidendy dla posiadacza akcji na okaziciela dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – formularz do pobrania
 2. Posiadacze akcji na okaziciela , którzy nie mogą stawić się w Spółce  w dniu dywidendy tj. 3 lipca 2017 r.   celem dokonania czynności , o której  mowa w pkt 1 powyższej,  winni udać się do notariusza i złożyć u niego w depozycie akcje „Gamrat” S.A. przed dniem 3 lipca  2017 roku. Notariusz winien wydać takim akcjonariuszom zaświadczenie/protokół złożenia akcji na okaziciela w depozycie notarialnym, w którym wskazałby i potwierdził tożsamość akcjonariusza, numery dokumentów akcji oraz stwierdziłby, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem się dnia dywidendy (akcjonariusz może je odebrać np. już 4 lipca 2017 roku i w kolejnych dniach). Akcjonariusz by otrzymać dywidendę winien przesłać Spółce powyższe akcjonariuszom zaświadczenie/protokół złożenia akcji na okaziciela w depozycie notarialnym wraz z dyspozycją i oświadczeniem, o których mowa powyżej. Zarówno dyspozycja wypłaty dywidendy jak  i ww.  oświadczenie przesyłane do Spółki pocztą wymagają podpisu notarialnie poświadczonego.
 3. Jeżeli z jakichś przyczyn posiadacz akcji na okaziciela nie będzie mógł dopełnić formalności , o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej , to w celu odbioru dywidendy będzie on musiał wykazać w sposób wiarygodny, iż w dniu dywidendy tj. 3 lipca 2017 r. posiadał ww. akcje.
 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, gdy akcjonariusz (posiadacz akcji na okaziciela) nie wykaże w sposób wiarygodny swojego prawa do otrzymania dywidendy, Spółka jest uprawniona do złożenia kwoty dywidendy do depozytu sądowego.

W razie potrzeby dodatkowe informacje lub wyjaśnienia udzielane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w Dziale Administracji (pok. 35) pod nr telefonu: 13/491 4222 lub 13/491 4205 oraz w Biurze Podawczym pod nr telefonu: 13/491 4265.

Uwaga!

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych zwraca się uwagę Akcjonariuszom , aby nie przesyłać dyspozycji wypłaty dywidendy przed dniem 3 lipca 2017 r. W dyspozycji wypłaty dywidendy poświadcza się bowiem, że było się Akcjonariuszem w dniu 3 lipca 2017 r. i tym samym nie można poświadczać tego faktu wcześniej. Dyspozycje wypłaty dywidendy przysłane do Spółki przed dniem 3 lipca 2017 r. traktowane będą jako wadliwe i nie wywołają skutków prawnych.

Tagi