Aktualności


Categories Aktualności
14 maj 2019

Ogłoszenie o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A.

W dniu 10 maja 2019 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A., które m.in. zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Gamrat, udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków  w 2018 r. oraz dokonało podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2018, przeznaczając na dywidendę  dla akcjonariuszy kwotę 12.521.646,50 zł tj. 1,50  zł na jedną akcję.

Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki  w dniu 10 maja 2019 roku (dzień dywidendy) tzn. w dniu 10 maja 2019 roku byli wpisani do księgi akcyjnej Spółki lub w dniu 10 maja 2019 r. byli posiadaczami akcji na okaziciela. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 nastąpi od dnia 20 maja 2019 roku (dzień wypłaty dywidendy).

W najbliższych dniach opublikowane zostanie ogłoszenie zawierające szczegółowe instrukcje dot. warunków i sposobu wypłaty dywidendy za 2018 r. wraz z wzorami formularzy do pobrania.

Tagi