Aktualności


Categories Aktualności
17 maj 2019

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2018 r.

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle w dniu 10 maja 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 12.531.646,50 zł tj. 1,50 zł na jedną akcję.
 2. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 10 maja 2019 roku (dzień dywidendy) tzn. akcjonariuszom, którzy w dniu 10 maja 2019 roku byli wpisani do księgi akcyjnej Spółki lub w dniu 10 maja 2019 r. byli posiadaczami akcji na okaziciela.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 na dzień 20 maja 2019 roku (dzień wypłaty dywidendy).

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 20 maja 2019 r. w następujący sposób:

 1. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze wraz z załączonym odpisem aktualnym z ww. Rejestru.
 2. Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki – przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu dyspozycji wg udostępnionego poniżej wzoru dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych. Dokumenty dyspozycji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki przygotuje Spółka.
 3. Dla pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym in. dla emerytów i rencistów) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w kasie Spółki, po złożeniu dyspozycji wg udostępnionego poniżej  wzoru „Dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych”. Dla akcjonariuszy – osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego, którzy zgłoszą się do Spółki osobiście (lub będą działać przez pełnomocnika) dokumenty dyspozycji wypłaty dywidendy przygotuje Spółka i będą one oczekiwały w siedzibie Spółki. Pozostali uprawnieni akcjonariusze mogą pobrać formularz wypłaty dywidendy dla osób fizycznych z niniejszej strony z linku poniżej.
 4. Podpisanie dyspozycji wypłaty dywidendy, składanej bezpośrednio w Spółce przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub jego pełnomocnika, następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki (dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki).
 5. Dyspozycja wypłaty dywidendy przesyłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.
 6. W odniesieniu do akcjonariuszy – osób fizycznych, wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 4 i 5 powyżej.
 7. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne (skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane).
 8. Akcjonariusze – osoby fizyczne otrzymują dywidendę w kwocie netto, gdyż od należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.
 9. W odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej kwestia opodatkowania zależna jest od ich indywidualnego statusu jako podatnika.

Załącznik nr 1 – Dyspozycja wypłaty dywidendy dla osób fizycznych – formularz do pobrania
Formularz „Dyspozycja wypłaty dywidendy dla osób fizycznych” można również pobrać w siedzibie Spółki

 

Odbiór dywidendy osobiście przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną

W celu osobistego odbioru dywidendy akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu „Gamrat” S.A. w Jaśle przy  ul. Mickiewicza 108 w dni robocze  począwszy od dnia 20 maja 2019 r. z dokumentem tożsamości w godz. 8.00 – 15.00. Wypłata dywidendy w gotówce w kasie zakładowej możliwa będzie w dni robocze w godzinach otwarcia kasy tj. w godz. 12.00 – 13.00.

Odbiór dywidendy przez pełnomocnika

Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.

W przypadku, gdy osobista obecność Akcjonariusza celem odbioru dywidendy nie jest możliwa w siedzibie Spółki, odbioru dywidendy można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone                 w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza)  lub w formie aktu notarialnego.

Wymóg notarialnego poświadczenia podpisu nie dotyczy pełnomocnictwa do odbioru dywidendy udzielanego jednemu ze współwłaścicieli akcji  przez pozostałych współwłaścicieli, które może być sporządzone i podpisane w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108 bez opłat, w obecności upoważnionego pracownika Spółki – bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu.

Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa  lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa, przetłumaczony na  język polski przez tłumacza przysięgłego, winien być dołączony do pełnomocnictwa.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do odbioru dywidendy – formularz do pobrania
Formularz pełnomocnictwa można również pobrać w siedzibie Spółki

 

Odbiór dywidendy przez współwłaścicieli akcji

Akcjonariusze współuprawnieni z akcji (współwłaściciele akcji) celem odbioru dywidendy, działając zgodnie z art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych, winni ustanowić wspólnego przedstawiciela. Współwłaściciele akcji ustanawiają wspólnego przedstawiciela poprzez udzielnie pełnomocnictw osobie wybranej spośród siebie. Ww. pełnomocnictwa muszą udzielić wszyscy współwłaściciele akcji z wyjątkiem wybranego wspólnego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do odbioru dywidendy, udzielane jednemu ze współwłaścicieli akcji przez pozostałych współwłaścicieli, może zostać sporządzone i podpisane w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108 bez opłat, w obecności upoważnionego pracownika Spółki – bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu. Umocowany w powyższy sposób wspólny przedstawiciel współwłaścicieli akcji w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy.

Jeżeli ww. pełnomocnictwa są sporządzane poza siedzibą Spółki i bez udziału upoważnionego pracownika Spółki, to muszą one zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza (współwłaściciela akcji) poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza)  lub w formie aktu notarialnego.  Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do odbioru dywidendy – współwłasność akcji – formularz do pobrania
Formularz pełnomocnictwa można również pobrać w siedzibie Spółki

 

Odbiór dywidendy w imieniu akcjonariusza niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego

Odbioru dywidendy w imieniu niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun lub kurator, po przedstawieniu oryginału stosownego postanowienia sądu opiekuńczego. Uwierzytelnioną przez pracownika Spółki kserokopię ww. postanowienia sądu  załącza się do akt pod dyspozycję wypłaty dywidendy.

 

Postępowanie dotyczące wypłaty dywidendy w przypadku, gdy akcjonariusz wpisany do Księgi Akcyjnej na dzień 10 maja 2019 r. lub posiadający akcje na okaziciela w dniu 10 maja  2019 r. nie dożyje do dnia wypłaty dywidendy.

 1. Dywidenda po zmarłym akcjonariuszu, który był wpisany do Księgi Akcyjnej na dzień 10 maja 2019 r., lub posiadał akcje na okaziciela w dniu 10 maja 2019 r. przysługuje jego spadkobiercom.
 2. Spadkobierca lub spadkobiercy, którzy zgłoszą się w sprawie odbioru dywidendy, powinni przedstawić oryginał postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sądowe poświadczenie dziedziczenia na postawie testamentu lub dokument notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
 3. Z okazanego dokumentu, o którym mowa w pkt 2, pracownik Spółki sporządza kserokopię, potwierdza ją za zgodność z oryginałem i dołącza do dyspozycji wypłaty dywidendy przygotowanej dla zmarłego akcjonariusza. Oryginał ww. dokumentu zwraca się spadkobiercy.
 4. Jeżeli jest jeden spadkobierca i posiada dokument, o którym mowa wyżej, to sporządza się dla niego dyspozycję wypłaty dywidendy wg danych z dokumentu tożsamości i uzyskanych od tej osoby danych dot. nr rachunku bankowego – jeżeli dyspozycja dotyczy przelania dywidendy na wskazane konto lub potwierdza się dyspozycję wypłaty dywidendy i kieruje uprawnionego do kasy zakładowej.
 5. W przypadku kilku spadkobierców (współwłaścicieli akcji), gdy mają oni sprawy spadkowe prawomocnie przeprowadzone, winni oni wszyscy wskazać wyznaczonego wspólnie przez siebie przedstawiciela poprzez udzielenie mu pełnomocnictw (na drukach przygotowanych przez Spółkę), podpisać je w obecności upoważnionego pracownika Spółki (bezpłatnie) lub u notariusza (notarialne poświadczenie podpisu). Tylko dla wyznaczonego przedstawiciela sporządza się dyspozycję wypłaty dywidendy wg danych z dokumentu tożsamości i uzyskanych od tej osoby danych dot. nr rachunku bankowego – jeżeli dyspozycja dotyczy przelania dywidendy na wskazane konto lub potwierdza się dyspozycję i kieruje uprawnionego do kasy zakładowej. Do ww. dyspozycji podłącza się ww. pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych spadkobierców (współwłaścicieli akcji) oraz przygotowaną uprzednio dyspozycję wypłaty dywidendy dla zmarłego akcjonariusza.

 

Wypłata dywidendy  dla posiadaczy akcji na okaziciela

Uprawnionymi do dywidendy z akcji na okaziciela są akcjonariusze, którzy byli posiadaczami tych akcji w dniu 10 maja  2019 r.

Posiadacz akcji na okaziciela winien wykazać, iż posiadał  akcje na okaziciela  w dniu dywidendy tj. 10 maja  2019 r. Powyższej czynności można dokonać osobiście (wg pkt 1-2 poniżej) albo też listownie (wg pkt 3 poniżej) w następujący sposób:

 1. (Osobiście) Stawić się w Spółce osobiście  i okazać posiadane dokumenty akcji na okaziciela, umowę nabycia   akcji, dowód tożsamości oraz złożyć „Oświadczenie i dyspozycję wypłaty dywidendy” wg wzoru zamieszczonego w linku poniżej. Ww. Oświadczenie podpisuje się w obecności upoważnionego pracownika Spółki.
 2. W przypadku akcjonariuszy, którzy zbyli w części lub w całości akcje na okaziciela po 10 maja 2019 r, celem odbioru dywidendy za 2019 r., winni oni stawić się osobiście w Spółce i okazać umowę nabycia akcji, umowę zbycia akcji (co stanowi okoliczność potwierdzającą fakt posiadania akcji na okaziciela w okresie obejmującym dzień 10 maja 2019 r), dowód tożsamości oraz złożyć „Oświadczenie i dyspozycję wypłaty dywidendy” wg wzoru zamieszczonego w linku poniżej. Ww. Oświadczenie podpisuje się w obecności upoważnionego pracownika Spółki.
 3. (Listownie) Przesłać do Spółki notarialnie poświadczone „za zgodność z oryginałem” dokumenty,  o których mowa w pkt 1 (tj. kserokopie dokumentów akcji na okaziciela i umowy nabycia akcji)                          lub w pkt 2 (kserokopie umowy nabycia i umowy zbycia akcji), oraz  „Oświadczenie i dyspozycję wypłaty dywidendy”, które należy przesłać w oryginale z podpisem notarialnie poświadczonym. Nie należy przesyłać żadnych kserokopii lub skanów dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (Dane z dokumentu tożsamości poświadcza notariusz w adnotacji związanej z podpisem notarialnie poświadczonym).
 4. Posiadacze akcji na okaziciela, mogą  dokonać czynności opisanych w pkt 1 – 3 powyżej również poprzez pełnomocnika.  Zasady odbioru dywidendy przez pełnomocnika opisane są w niniejszym ogłoszeniu części p.t. Odbiór dywidendy przez pełnomocnika.
 5. Jeżeli z jakichś przyczyn posiadacz akcji na okaziciela nie będzie mógł dopełnić formalności, o których mowa powyżej, to w celu odbioru dywidendy będzie on musiał wykazać w sposób wiarygodny, iż w dniu dywidendy tj. 10 maja 2019 r. posiadał ww. akcje.
 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, gdy akcjonariusz (posiadacz akcji na okaziciela) nie wykaże w sposób wiarygodny swojego prawa do otrzymania dywidendy, Spółka jest uprawniona do złożenia kwoty dywidendy do depozytu sądowego.

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia i dyspozycji wypłaty dywidendy dla posiadacza akcji na okaziciela dla osób fizycznych – formularz do pobrania
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia i dyspozycji wypłaty dywidendy dla posiadacza akcji na okaziciela dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – formularz do pobrania

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy „Gamrat” S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w „Gamrat” S. A. można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: inspektor@gamrat.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw z akcji, w szczególności prawa do dywidendy oraz w celu wykonania dyspozycji wypłaty należnej dywidendy.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest obowiązek prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji praw z akcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podane Spółce dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania spółce, zajmującej się obsługą Księgi Akcyjnej „Gamrat” S. A. na warunkach określonych w stosownej umowie.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie przez Pana/Panią danych w celu realizacji prawa z akcji jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.
 13. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy „Gamrat” S.A.

 

Informacja o wypłacie dywidendy w gotówce w Kasie Zakładowej „Gamrat S.A.

Wypłata dywidendy w gotówce jest możliwa w Kasie Zakładowej „Gamrat” S.A  zlokalizowanej w budynku Zarządu Spółki na I piętrze pok. 37.

W dniu 20 maja 2019 r. Kasa Zakładowa czynna będzie w godz. 8.00 – 15.00,  a pozostałe dni robocze w godzinach 12.00 -13.00.

———————————————————————————————————————————————

W razie potrzeby, dodatkowe informacje lub wyjaśnienia udzielane są w dni robocze w godzinach 8.30 – 15.30 w Dziale Administracji (pok. 35) pod nr telefonu: 13/491 4222 oraz w Biurze Podawczym pod nr telefonu: 13/491 4265.

Tagi